Selecteer je leeftijd

Jouw special

Wat is het verschil tussen verlaging pensioenopbouw en pensioenkorting?

Een verlaging van je pensioenopbouw en een eventuele korting van de pensioenen zijn van elkaar losstaande zaken. Er spelen andere oorzaken. Ze raken ook andere groepen deelnemers.

Waarom wordt de pensioenopbouw verlaagd?
In 2021 wordt de pensioenopbouw verlaagd omdat de door sociale partners afgesproken vaste pensioenpremie voor dat jaar niet toereikend is om het geambieerde opbouwpercentage te financieren. Met opbouwpercentage bedoelen we het percentage waarmee je pensioen opbouwt. In 2021 is dit percentage voor de opbouw van je ouderdomspensioen 1,196% in plaats van 1,784%. De opbouw van het partnerpensioen is 0,880% in plaats van 1,313%. Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen.

De verlaging van de pensioenopbouw in 2021 is het gevolg van de lage rente. Lees hier nog eens na hoe dit besluit in 2020 tot stand is gekomen, wat de gevolgen zijn en bekijk de rekenvoorbeelden.

Wie krijgt er te maken met een verlaging van de pensioenopbouw?
Een verlaging van de pensioenopbouw raakt alleen medewerkers die nu werkzaam zijn (in pensioentermen ‘actieve deelnemers’), omdat voor hen premie wordt ingelegd. Dit geldt niet voor voormalige medewerkers (dus medewerkers die uit dienst zijn) en medewerkers die al met pensioen zijn (ook wel ‘pensioengerechtigden’). Door hun vertrek bij de werkgever en/of ingang van hun pensioen, is de premie-inleg en de pensioenopbouw al gestopt. De verlaging is voor hen dan ook niet van toepassing. 

Wat is de reden dat pensioenen soms ‘gekort’ worden?
Een te lage dekkingsgraad kan leiden tot een eventueel besluit om de pensioenen te korten. In zo’n situatie worden niet alleen de ingegane pensioenen (ook wel ‘uitkeringen’) verlaagd. Ook het opgebouwde pensioen wordt dan gekort. Een korting van pensioenen raakt dus iedereen: medewerkers, medewerkers die uit dienst zijn en medewerkers die pensioen ontvangen. Gelukkig is die situatie voor ING CDC Pensioenfonds niet aan de orde. 

Delen via: