Selecteer je leeftijd

Jouw special

De lage marktrente en jouw pensioen

De marktrente is al jaren laag geweest. De afgelopen kwartalen is deze nog verder gedaald. Het risico dat ING CDC Pensioenfonds geen of minder toeslag kan verlenen en/of de toekomstige pensioenopbouw moet korten is hiermee toegenomen. In dit artikel leggen we je uit hoe het zit.

Bij ING CDC Pensioenfonds bouw je pensioen op in een middelloonregeling waarin jij als deelnemer de risico’s draagt. Je pensioenopbouw, de pensioenuitkeringen en de toekomstige toeslagen staan niet vast.

Rekenrente en marktrente
De Nederlandsche Bank (DNB) stelt de rekenrente vast die pensioenfondsen moeten gebruiken voor het bepalen van de omvang van de pensioenverplichtingen en pensioenopbouw. Deze rekenrente is een afgeleide van de marktrente voor beleggingen met een (zeer) laag risico. Hoe lager de rekenrente, hoe hoger de omvang van de pensioenverplichtingen.

De omvang van de pensioenverplichtingen (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) stijgt de afgelopen kwartalen harder dan de waarde van de beleggingen. Dit zorgt voor een lagere (beleids)dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt bepaald door het vermogen te delen door de omvang van de pensioenverplichtingen. Op de laatste dag van iedere maand wordt de dekkingsgraad bepaald. Omdat die erg wisselt in de tijd wordt het gemiddelde over de 12 maanden daarvoor berekend. Dit is de beleidsdekkingsgraad.

De lage rekenrente zorgt er bovendien voor dat de pensioenopbouw duurder wordt. 

Impact op toeslagverlening
De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor de maximale toeslagen die het fonds wettelijk mag verlenen. Als de beleidsdekkingsgraad daalt, dan mag het fonds minder of geen toeslag verlenen. De afgelopen jaren heeft ING CDC Pensioenfonds om deze reden slechts gedeeltelijk toeslag kunnen verlenen.

Op basis van de beleidsdekkingsgraad per 30 september beslist het bestuur of er (deels) een toeslag wordt verleend. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, dan mag het fonds een (gedeeltelijke) toeslag verlenen. Pas bij een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan ongeveer 124% mag het fonds volgens de regelgeving toeslagen volledig verlenen.

Per eind mei is de beleidsdekkingsgraad 115%. De actuele dekkingsgraad bedraagt echter 108%. Als de marktrente blijft zoals deze nu is, zal het fonds over 2019 hoogstens gedeeltelijke toeslagverlening kunnen toekennen.

Impact op pensioenopbouw
De lage marktrente (en daarmee de lage rekenrente) heeft ook impact op de kostprijs van de pensioenopbouw. Door de lage rente is de kostprijs van je pensioenopbouw gestegen. Dit betekent dat het risico is toegenomen dat de door sociale partners afgesproken pensioenpremie voor 2020 van 31,5% onvoldoende is om je pensioenopbouw te financieren.

Het ambitieniveau van de pensioenregeling van ING CDC Pensioenfonds is een fiscaal maximale pensioenopbouw. Per eind september bepaalt het fonds of de premie van 31,5% voldoende is om deze ambitie te financieren. Als de marktrente blijft zoals deze nu is, zal het fonds in 2020 niet de volledige fiscaal maximale pensioenopbouw kunnen financieren uit de premie. Dit zou dan betekenen dat je dan in 2020 minder pensioen opbouwt dan fiscaal maximaal is toegestaan. In het vierde kwartaal van 2019 zal het fonds je informeren over de pensioenopbouw in 2020.

Op dit moment is in de media veel aandacht voor de mogelijke korting van pensioenaanspraken en –rechten bij pensioenfondsen. Voor alle duidelijkheid, dit is niet aan de orde bij ING CDC Pensioenfonds.

Meer informatie
Ben je benieuwd hoe de financiële situatie van ING CDC Pensioenfonds zich ontwikkelt? Check dan de website voor de nieuws- en kwartaalberichten over onder andere de ontwikkeling van de dekkingsgraad, de ontwikkelingen op de financiële markten en de performance van de beleggingen. Klik hier voor meer informatie over hoe toeslagverlening tot stand komt en hoeveel er de afgelopen vijf jaren is toegekend.

Delen via: